Monday, 11 October 2010

Theorising Wales / Damcaniaethu Cymru

From the 12 – 14 July 2010 the CREW conference ‘Theorising Wales / Damcaniaethu Cymru’ took place at Gregynog Hall near Newtown. The conference was enlivened by a range of papers exploring a diversity of theoretical approaches which addressed issues of gender, language, race, sexuality, (post)colonialism and (post)nationalism.

The keynote papers were delivered by:

Simon Brooks (Cardiff University ) 'Liberal political theory and the failure of Welsh culture in the 19th century'
Glenn Jordan (University of Glamorgan ) 'Mothers and Daughters: Pictures of a Multi-Ethnic Wales'
Gerardine Meaney (University College Dublin ) 'Gender, Ireland and Cultural Change'
Chris Weedon ( Cardiff University ) 'The Cultural Politics of Gender and Difference in Contemporary Wales'
Daniel Williams ( Swansea University) 'Creu’r Diwylliant Mewnol: Iaith a Hil yn Llên Saesneg Cymru’ [‘Constructing the Inner Culture: Language and Race in Welsh Writing in English']

The complete programme can be viewed here: http://www.swansea.ac.uk/CREW/Conferences/TheorisingWales/#d.en.37688

Delegates attended from across the UK, Europe and as far afield as the United States and Canada. Kirsti Bohata, the conference organiser, couldn’t be present as she had just given birth to CREW’s newest member, Brychan Jacob, a week or so before the conference began. Geraldine Lublin from the department of Spanish, Swansea University, stepped in to run the show, and was assisted by CREW students Kieron Smith and Liza Penn-Thomas.

The conference was organized by CREW (Centre for Research into the English Literature and Language of Wales) with the assistance of C-SCAP (Centre for the Study of Culture and Politics) and GENCAS (Centre for Research into Gender, Culture and Society. It was made possible generous financial support from the Richard Burton Centre, School of Arts and Humanities, Swansea University.Cynhaliwyd y gynhadledd 'Theorising Wales / Damcaniaethu Cymru’ ar Orffennaf 12 – 14 yn Neuadd Gregynog ger y Drenewydd. Cyflwynwyd nifer o bapurau yn archwilio dulliau damcaniaethol o fynd i'r afael â rhywedd, iaith, hil, rhywioldeb, (ol) wladychiaeth ac (ol) genedlaetholdeb yn y Gymru gyfoes.

Y prif ddarlithwyr oedd:
Simon Brooks (Prifysgol Caerdydd) 'Rhyddfrydol theori gwleidyddol a methiant diwylliant Cymru yn y 19eg ganrif'
Glenn Jordan (Prifysgol Morgannwg) 'Mamau a Merched: Lluniau o Gymru Aml-Ethnig'
Gerardine Meaney (Coleg Prifysgol Dulyn) 'Gender, Iwerddon a Newid Diwylliannol'
Chris Weedon (Prifysgol Caerdydd) 'The Gwleidyddiaeth Diwylliannol o Rhywedd a Gwahaniaeth yng Nghymru Gyfoes'
Daniel Williams (Prifysgol Abertawe) 'Creu'r Ysbeidiol Diwylliant: Iaith a Llên in Hil Cymru only' ['Adeiladu'r Diwylliant Mewnol: Iaith a Hil mewn Ysgrifennu Saesneg o Gymru']

Gellir gweld y rhaglen gyflawn yma:http://www.swansea.ac.uk/CREW/Conferences/TheorisingWales/#d.en.37688

Daeth cynadleddwyr o bob rhan o'r DU, Ewrop ac mor bell a’r Unol Daleithiau a Chanada.
Ni allai Kirsti Bohata, trefnydd y gynhadledd, fod yn bresennol gan ei bod wedi rhoi genedigaeth i aelod mwyaf newydd CREW, Brychan Jacob, wythnos neu ddwy cyn i'r gynhadledd ddechrau. Geraldine Lublin o adran y Sbaeneg, Prifysgol Abertawe, a gamodd i’r bwlch, a chafodd ei chynorthwyo gan fyfyrwyr CREW, Kieron Smith a Liza Penn-Thomas.

Trefnwyd y gynhadledd gan CREW (Canolfan Ymchwil i Lên ac Iaith Saesneg Cymru) gyda chymorth C-SCAP (Canolfan ar gyfer Astudio Diwylliant a Gwleidyddiaeth) a GENCAS (Canolfan Ymchwil i Rhyw, Diwylliant a Chymdeithas). Gwnaethpwyd y gynhadledd yn bosibl drwy gefnogaeth ariannol hael oddi wrth Canolfan Richard Burton, Ysgol y Celfyddydau a'r Dyniaethau, Prifysgol Abertawe.

No comments: