Monday, 7 April 2014

Richard Burton Centre Postgraduate Conference

Richard Burton Centre Postgraduate Conference

New Research in Welsh Studies

Monday 2nd June, 2014

An opportunity for MA by research, M.Phil. and PhD students working on Wales to come together to discuss their research.

Call for Papers:

The Richard Burton Centre for the Study of Wales seeks paper proposals from postgraduate researchers (MA by research, M.Phil. and PhD) working in any discipline on subjects that concern or relate to Wales (literature/politics/history/Cymraeg).

Papers will be of 20 minutes’ duration and will be presented within a multi-disciplinary forum. Presenters should be aware that the audience will be interested, but not necessarily expert, in their own specific field of research. Some thought should therefore be given to exploring the context (theoretical, methodological etc) in which the research has been designed, in order to maximize points of contact and opportunities for comparison across subject areas and disciplines.

Papers might present an overview of the research project as a whole, or of one or more parts of it. The focus might be (for researchers in the early stages) on the research question and involve some speculation as to how best to resolve it. For researchers nearing completion it might be more appropriate to concentrate on outcomes and possibilities for further research beyond the qualification currently aimed at.

Please send proposals (no longer than one side of A4) for papers (in either Welsh or English) to Hannah Sams, PhD student, Academi Hywel Teifi, Swansea University: 527997@swansea.ac.uk

Closing date for proposals: 9th May 2014

Canolfan Astudiaethau Cymreig Richard Burton

Ymchwil Newydd ym maes Astudiaethau Cymreig
Cynhadledd i Fyfyrwyr Ôl-raddedig Dydd Llun 2ail Mehefin, 2014

Galwad am Bapurau:


Mae Canolfan Astudiaethau Cymreig Richard Burton yn galw am bapurau gan ymchwilwyr ôl-raddedig (MA trwy Ymchwil, M. Phil. a PhD) sydd yn gweithio mewn unrhyw ddisgyblaeth ar bynciau sy'n ymwneud â Chymru (llenyddiaeth/gwleidyddiaeth/hanes/Cymraeg).

Bydd y papurau yn para 20 munud, ac mi fyddant yn cael eu cyflwyno mewn fforwm rhyngddisgyblaethol. Ni fydd holl aelodau’r gynulleidfa felly yn gwbl hyddysg yn y gwahanol feysydd, a dylid rhoi peth sylw i gyd-destun damcaniaethol y gwaith er mwyn galluogi cysylltiadau rhwng meysydd gwahanol.

Gall y papur gynnig trosolwg o'r prosiect ymchwil yn ei gyfanrwydd, neu ganolbwyntio ar un neu fwy o rannau ohono. Gall fanylu ar un cwestiwn ymchwil gan archwilio’r dulliau mwyaf addas i ymwneud â’r cwestiwn hynny, neu edrych ar bosibiliadau ar gyfer ymchwil pellach.

Anfonwch gynigion (dim mwy na un ochr A4 o hyd) ar gyfer papurau (yn y Gymraeg neu’r Saesneg) at Hannah Sams, Myfyrwraig PhD, Academi Hywel Teifi, Prifysgol Abertawe: 527997@abertawe.ac.uk
Dyddiad cau: 9fed Mai 2014