Thursday, 24 March 2016

Call for Papers- Annual Burton Centre Postgraduate Conference/ Galwad am bapurau- Cynhadledd i Fyfyrwyr Ol-raddedig

Richard Burton Centre Postgraduate Conference

New Research in Welsh StudiesThursday 26th May, 2016


Call for Papers:

The Richard Burton Centre for the Study of Wales seeks paper proposals from postgraduate researchers (MA by research, M.Phil. and PhD) working in any discipline on subjects that concern or relate to Wales (literature/politics/history/Cymraeg).

Papers will be of 20 minutes’ duration and will be presented within a multi-disciplinary forum. Presenters should be aware that the audience will be interested, but not necessarily expert, in their own specific field of research. Some thought should therefore be given to exploring the context (theoretical, methodological etc) in which the research has been designed, in order to maximize points of contact and opportunities for comparison across subject areas and disciplines.

Papers might present an overview of the research project as a whole, or of one or more parts of it. The focus might be (for researchers in the early stages) on the research question and involve some speculation as to how best to resolve it. For researchers nearing completion it might be more appropriate to concentrate on outcomes and possibilities for further research beyond the qualification currently aimed at.

Please send proposals (no longer than one side of A4) for papers (in either Welsh or English) to Clare Davies, CREW, Swansea University: 632589@swansea.ac.uk

Closing date for proposals: 30th April 2016 Canolfan Astudiaethau Cymreig Richard Burton
Ymchwil Newydd ym maes Astudiaethau Cymreig
Cynhadledd i Fyfyrwyr Ôl-raddedigDydd Iau 26ain Mai, 2016

Galwad am Bapurau:

Mae Canolfan Astudiaethau Cymreig Richard Burton yn galw am bapurau gan ymchwilwyr ôl-raddedig (MA trwy Ymchwil, M. Phil. a PhD) sydd yn gweithio mewn unrhyw ddisgyblaeth ar bynciau sy'n ymwneud â Chymru (llenyddiaeth/gwleidyddiaeth/hanes/Cymraeg).

Bydd y papurau yn para 20 munud, ac mi fyddant yn cael eu cyflwyno mewn fforwm rhyngddisgyblaethol. Ni fydd holl aelodau’r gynulleidfa felly yn gwbl hyddysg yn y gwahanol feysydd, a dylid rhoi peth sylw i gyd-destun damcaniaethol y gwaith er mwyn galluogi cysylltiadau rhwng meysydd gwahanol.
Gall y papur gynnig trosolwg o'r prosiect ymchwil yn ei gyfanrwydd, neu ganolbwyntio ar un neu fwy o rannau ohono. Gall fanylu ar un cwestiwn ymchwil gan archwilio’r dulliau mwyaf addas i ymwneud â’r cwestiwn hynny, neu edrych ar bosibiliadau ar gyfer ymchwil pellach.

Anfonwch gynigion (dim mwy na un ochr A4 o hyd) ar gyfer papurau (yn y Gymraeg neu’r Saesneg) at Clare Davies, CREW, Prifysgol Abertawe: 632589@abertawe.ac.uk

Dyddiad cau: 30ain Ebrill 2016

Thursday, 3 March 2016

Beyond the Border Country/ Tu Hwnt i’r Gororau / 辺境をこえて

New Directions in Raymond Williams Studies


Friday, March 11, 10 – 6.00

Dydd Gwener, Mawrth 11, 10 – 6.00

An international  one-day symposium to be held at Pandy Village Hall, Wern Gifford Estate, Pandy  NP7 8DL . Followed by the launch of Peter Lord’s new history of Welsh Art, The Tradition, at The Art Shop & Chapel,  8 Cross St,  Abergavenny NP7 5EH.

Cynhadledd ryngwladol undydd  i’w gynnal yn Neuadd y Pentre,Ystad Wern Gifford, Pandy  NP7 8DL. I’w ddilyn gan lawnsiad cyfrol newydd Peter Lord ar hanes celf yng Nghymru, The Tradition yn The Art Shop & Chapel, 8 Cross St, Y Fenni  NP7 5EH. 


Amserlen / Timetable

10.00. Daniel Williams, Croeso / Opening Remarks

10.05 – 11. 35.  Culture and Materialism

- Ryota Nishi,
'"You're An Ecologist, Aren't You?": A brief Note on Ecocriticism and Raymond Williams' Cultural Materialism

- Alice Barnaby (Swansea University / Prifysgol Abertawe)  
Problems of New Materialism (for literary critics)

- Masashi Hoshino, (Manchester University)
Ernst Bloch and Raymond Williams: Principle and Resources of Hope

11.35 - 12.00 Tea / Coffee Break


12. 00 – 1.00 Tony Pinkney (Lancaster University), 
'Oxford is making all the running': Raymond Williams as Oxford Thinker.  

1.00 – 1.30 Lunch / Cinio  (Provided)


1.30 – 3.30 Aesthetics, Art and Literature

- Fuhito Endo, Seikei University Tokyo
Marxist Aesthetics Reconsidered: Jameson, Felman, and Williams  

- Takashi Onuki (Research Fellow, Richard Burton Centre, Swansea University), 
 ''[T]he place-name which you now say as Ewyas": Trying to Translate The People of the Black Mountains

- Catherine Beard (Swansea University), 
The ‘half-turned away child’- Loyalties and critical responses to the fiction of Raymond Williams

- Peter Wakelin, 
Border Country in Paint: Raymond Williams' artist contemporaries

3.30 – 4.00 Making Connections: Conference Overview 

Daniel Williams, (Swansea University)
Shintaro Kono (Research Fellow, Richard Burton Centre, Swansea University)
Daniel Gerke (Swansea University)

4.00 – Drive to Abergavenny  / Gyrru i’r Fenni.


5.00 – 6.00.  Peter Lord, ‘The Tradition’

The Art Shop & Chapel, 8 Cross St, Abergavenny NP7 5EH 
30 minute talk, book launch and signing. (Refreshments provided)
Key Information / Y wybodaeth hanfodol

Pris y Gynhadledd:
Am ddim i’r cyfranwyr

£ 10 i bawb arall.
Mae hyn yn cynnwys cinio. 

Gellir talu ar y dydd ond rhowch wybod i Daniel Williams os ydych yn dod, erbyn 1pm ar ddyd Llun Mawrth y 7fed os gwelwch yn dda. 


Conference Fee:

Free to contributors.

£10 for everyone else.

This does include lunch. 

You may pay on the day but please let Daniel Williams know if you’re coming by Monday, March 7th. 
Trefnwyd gan / Organised by: Professor Daniel G. Williams
Director / Cyfarwyddwr:  Canolfan Astudiaethay Cymreig Richard Burton / The Richard Burton Centre for the Study of Wales. 
daniel.g.williams@swansea.ac.uk 


Co-hosted by:

Richard Burton Centre for the Study of Wales 
CREW  - Canolfan Ymchwil i Lên ac Iaith Saesneg Cymru / Centre for Research into the Literature and Language of WalesRaymond Williams Kenkyukai with the support of JSPS/MEXT Grant-in-Aid for Scientific Research (A)
Parthian Books Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau. 

Gyda diolch i / With thanks to: 
Stuart Neale, Pandy Village Hall 
Robyn Tomos, Swyddog Celfyddydau Gweledol , Eisteddfod Genedlaethol Cymru